CHP'nin 5 bin liralık emekli ikramiyesi 15 bin lira olsun önerisi AKP-MHP oylarıyla reddedildi

SİYASET, 13 Ekim 2023 10:03

AKP’nin günlük kiralık evlere ilişkin sınırlama getiren “torba kanun” teklifine, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sadece çalışan emeklilere 5 bin lira ödenmesini düzenleyen madde eklenerek, oyçokluğuyla kabul edildi. CHP’nin bütün emeklilere 15 bin lira verilmesi yönündeki önergesi ise AKP ve MHP’li milletvekilleri tarafından reddedildi.

CHP'nin 5 bin liralık emekli ikramiyesi 15 bin lira olsun önerisi AKP-MHP oylarıyla reddedildi

Çalışmayan emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik kanun teklifine önergeyle eklendi. AKP milletvekillerinin imzasını taşıyan Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

AKP’nin TBMM’ye sunduğu Konutların Turizm Amaçlı Kullanılmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda AKP ve MHP milletvekillerin oyları ile kabul edildi. Teklife AKP’nin önergesi ile yeni madde eklendi. Çalışmayan emeklilere 5 bin lira ikramiye ödenmesine ilişkin düzenleme de teklife eklendi.

Düzenlemeyle çalışmayan emeklilere 5 bin lira ikramiye ödemesi yapılacak. Düzenlemeye göre, emekli olan bir kişi ekim ayında bir gün bile çalışsa ikramiye alamayacak.

Muhalefet ise bu düzenlemeyi “çalışan- çalışmayan emekli” ayrımı yapılması; 5 bin liralık ikramiyenin de yetersiz olduğu ve emekli aylıklarında artış yapılması gerektiği yönünde eleştiri getiriyordu. CHP’nin, bütün emeklilere 15 bin lira verilmesi yönündeki önergesi de AKP ve MHP’li milletvekilleri tarafından reddedildi.

Düzenlemede neler var?

Komisyonda teklife 2 madde ihdas edildi.

Teklife, emeklilere 5 bin lira ödeme yapılmasına ilişkin düzenleme eklendi.

Buna göre, 2023 Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılan sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere, dosya bazında 5 bin lira ödenecek.

Bu ödeme, sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında, ölüm aylığı ve ölüm geliri dosyalarında ise hak sahiplerinin hisseleri oranında yapılacak.

1-31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dahil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak.

Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak.

Yersiz yapıldığı anlaşılan ödemeler, ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından yüzde 25 oranında kesilerek, yoksa genel hükümlere göre geri alınacak.

Öte yandan ihdas edilen diğer maddeyle, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nda değişiklik yapılıyor. Buna göre, Türkiye Odalar, Borsalar ve Birlik Personeli Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfına ödenmek üzere ayrılacak payın oranı, yüzde 1'den yüzde 3'e yükseltilecek. Vakfa ayrılacak payı yüzde 6 oranında artırmaya Birlik Genel Kurulu yetkili olacak.

Kanun teklifinin detayları

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Teklifle, konutların gerçek ve tüzel kişilere turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin usul ve esaslar belirleniyor.

Tek seferde 100 günden fazla süreli yapılan kiralamalar ise teklifin kapsamı dışında tutuluyor.

AA'da yer alan habere göre, konutların turizm amaçlı kiralanabilmesi için turizm amaçlı kiralama sözleşmesi yapılmadan önce izin belgesi alınması gerekecek. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığınca nitelikleri belirlenen plaket, turizm amaçlı kiralama yapılan konutun girişine asılacak.

İzin belgesi vermeye Bakanlık yetkili olacak ve bu yetkisini valilik vasıtasıyla da kullanabilecek. Belge ve plaket ücretleri Bakanlıkça belirlenecek.

İzin belgesi başvurularında, turizm amaçlı kiralama faaliyeti yürütülmesinin uygun görüldüğüne ilişkin izin belgesine konu bağımsız bölümün bulunduğu binanın tüm kat malikleri tarafından oy birliğiyle alınan kararın ibrazı zorunlu olacak.

Birden fazla bağımsız bölüm içeren binalardan oluşan konut sitelerinde sadece turizm amaçlı kiralama yapılan konutun bulunduğu bina için bu fıkra hükümleri aranacak, izin belgesi örneği site yönetimine iletilecek.

Üçten fazla bağımsız bölümden oluşan binalarda en fazla yüzde 25'i için aynı kiraya veren adına izin belgesi düzenlenebilecek. Aynı kiraya veren adına aynı binada belge düzenlemesine konu bağımsız bölüm sayısının beşi geçmesi durumunda, başvuruda iş yeri açma ve çalışma ruhsatının, başvuruya konu binanın, birden fazla bağımsız bölüm içeren binalardan oluşan konut sitelerinde yer alması durumunda tüm kat malikleri tarafından oy birliğiyle alınan kararın ibrazı gerekecek.

- Konutların turizm amaçlı kiralanabilmesi için izin belgesi alınması gerekecek

- Kültür ve Turizm Bakanlığı, izin belgesi vermeye, belge ve plaket ücretlerini belirlemeye yetkili olacak

- İzinsiz kiralama faaliyetlerinin elektronik ticaretine ve tanıtımına imkan sağlayan aracı hizmet sağlayıcıları hakkında her bir konut için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak

- İzin belgesi bulunmaksızın turizm amaçlı kiralama faaliyetlerine devam edenler ile ilk sözleşme tarihinden itibaren bir yıl içerisinde aynı konutu 4 defadan fazla kiraya verenler hakkında bir milyon lira idari para cezası verilecek

- Bakanlığa ayrılan döner sermaye tutarı, 300 milyon liradan 1 milyar 500 milyon liraya yükseltilecek

- Teklife ihdas edilen maddeye göre, emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenecek

- Kapadokya Alanı'nda izinsiz yeni yapı, izinsiz kaya oyma, doğal dokuyu bozacak şekilde izinsiz toprak alma, izinsiz yeni tarımsal alanlar açılması, gelir karşılığı izinsiz çekim yapma gibi durumlarda 16 bin liradan 608 bin liraya kadar idari para cezası getiriliyor

- Milli Parklar Kanunu gereğince tespit ve ilan edilen yerlerde, sadece çadır ve karavan alanından oluşan kamp alanları hariç tüm konaklama amaçlı tesisleri tahsis etme konusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkili kılınıyor

İzin belgesini alma yükümlülüğü, kiraya verene ait olacak. Kiraya veren haricinde turizm amaçlı kiralama faaliyetinin yürütülmesi halinde bu kiralamalar, Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu uyarınca belgelendirilmiş A grubu seyahat acentaları aracılığıyla yapılabilecek.

İzin belgesi sahibi, gerçek kişi ise ölüm tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mirasçılar tarafından başvuruda bulunulmaması veya tüzel kişi ise tüzel kişiliğinin sona ermesi durumunda izin belgesi geçersiz hale gelecek ancak kullanıcıların hakları sözleşme süresi sonuna kadar devam edecek.

İzin belgesi sahibinden kiralanan konutun kullanıcılar tarafından kendi nam ve hesabına üçüncü kişilere kiralanması veya kendi adına mesken olarak kullanılmak amacıyla kiralanan konutun kiracısı tarafından kendi nam ve hesabına turizm amaçlı olarak üçüncü kişilere kiralanması yasak olacak ancak kullanıcı tüzel kişilerin turizm amaçlı kiraladıkları konutu kendi personeline kullandırması, bu kapsam dışında tutulacak.

Turizm amaçlı kiralama izin belgesi verilen konutlar hakkında Kimlik Bildirme Kanunu hükümleri uygulanacak. Bildirim yükümlülüğü konusunda izin belgesi sahibi sorumlu kişi kabul edilecek. İzin belgesi sahibi ile kullanıcı arasında yapılan sözleşme, sözleşmede belirtilen süre sonunda bitecek.

Komisyonda kabul edilen önergeyle yapılan değişikliğe göre, Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca düzenlenen yönetim planında, kısa süreli kiralama faaliyetine izin verildiğine dair hüküm bulunan, resepsiyon, güvenlik ve günlük temizlik servisi mekanlarının bulunduğu, sağlık hizmetleri, kuru temizleme, çamaşırhane, taşıma, yemek ve alışveriş servisi hizmetleri ile spor salonu, yüzme havuzu gibi hizmetlerin verilebildiği birden fazla bağımsız bölümü ihtiva eden yüksek nitelikli konutlar için "izin belgesine konu bağımsız bölümün bulunduğu binanın tüm kat malikleri tarafından oy birliğiyle karar alınması" ve "üçten fazla bağımsız bölümden oluşan binalarda en fazla yüzde 25'i için aynı kiraya veren adına izin belgesi hazırlanmasına" ilişkin şartlar aranmadan izin belgesi düzenlenebilecek.

Yüksek nitelikli konutların kiralama faaliyetleri konut işletmesi eliyle de yapılabilecek. Bu durumda izin belgesi konut işletmesini yapan şirket adına düzenlenecek.

İdari para cezaları

Teklifle, izinsiz kiralama faaliyeti yapanlara ve izin belgesi sahiplerine yönelik idari yaptırımlar da belirlendi.

Buna göre, izin belgesi bulunmaksızın turizm amaçlı kiralanan konutları kiraya verenlere, kiralama yapılan her bir konut için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak ve izin belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için 15 gün süre verilecek. Bu süre sonunda izin belgesi alınmaksızın turizm amaçlı kiralama faaliyetine devam edenlere 500 bin lira idari para cezası uygulanacak ve izin belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için bir kez daha 15 günlük zaman tanınacak. İzin belgesi sahibinden kiraladığı turizm amaçlı konutu kendi nam ve hesabına üçüncü kişilere kiraya verenler hakkında her bir sözleşme için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Kendi adına mesken olarak kullanmak amacıyla kiraladığı konutu, kendi nam ve hesabına turizm amaçlı kiraya verenler ile izin belgesi olmayan konutların turizm amaçlı kiralanmasına aracılık edenler hakkında her bir sözleşme için 100 bin lira idari para cezası verilecek.

İzinsiz kiralama faaliyetlerinin elektronik ticaretine ve tanıtımına imkan sağlayan Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da tanımlanan aracı hizmet sağlayıcıları hakkında her bir konut için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak. İhlalin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak içeriğin çıkarılmasına veya erişimin engellenmesine karar verilecek ve bu karar uygulanmak üzere Erişim Sağlayıcıları Birliğine gönderilecek. Ayrıca, bu karara uyulmaması halinde aracı hizmet sağlayıcılar hakkında her bir konut için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak. İçeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararına karşı sulh ceza hakimliğine başvurulabilecek. Sulh ceza hakimliğince verilen karara karşı, Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz edilebilecek.

İzin belgesi bulunmaksızın turizm amaçlı kiralama faaliyetlerine devam edenler ile her defasında 100 günden fazla süreli kira sözleşmesi yapmasına rağmen ilk sözleşme tarihinden itibaren bir yıl içerisinde aynı konutu 4 defadan fazla kiraya verenler hakkında bir milyon lira idari para cezası verilecek.

Teklife göre, Bakanlıkça istenilen bilgi ve belgelerin 30 gün içerisinde gönderilmemesi, eksik gönderilmesi, yanıltıcı bilgi veya belge verilmesi ile kiraya verenin miras dışında bir hukuki işlemle değişmesi ve bu değişikliğin tapu siciline tescil tarihinden itibaren 30 gün içerisinde bildirilmemesi durumunda 50 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun kapsamında turizm payının ödenmesine ilişkin belgenin, Bakanlıkça belirlenen süre içerisinde ibraz edilmemesi veya yapılacak denetimlerde bu belgenin sunulmaması halinde de 50 bin lira idari para cezası kesilecek.

Turizm amaçlı kiralama yapılan konutun konum, nitelik ve fiziksel özelliklerine ilişkin yazı, reklam, afiş, broşür, sosyal medya, web sayfası ve benzeri araçlarla kullanıcıya yanıltıcı şekilde tanıtılması veya taahhüt edilen koşulların sağlanmaması veya turizm amaçlı kiralama yapılan konutun sözleşmede belirtilen süreden daha kısa süreyle kullanıcıya tahsis edilmesi hallerinde idari para cezası 100 bin lira olacak.

Turizm amaçlı kiralama yapılan konutun, sözleşmeye uygun olarak kullanıcıya teslim edilmemesi halinde 100 bin, verilen 15 günlük süre içinde alınan ödemenin iadesinin yapılmaması durumunda 200 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Bakanlıkça düzenlenen plaketin, turizm amaçlı kiralama yapılan konutların girişine asılmaması halinde 100 bin lira idari para cezası kesilecek ve asılması için 15 gün süre tanınacak. Plaketin bu süre içerisinde asılmaması halinde 500 bin lira idari para cezası verilecek. Yapılan denetimde, konutun izin belgesi verilmesine esas nitelikleri taşımadığının tespit edilmesi durumunda uygulanacak idari para cezası tutarı ise 100 bin lira olacak.

Kullanıcıların hakları, sözleşme süresi sonuna kadar devam edecek

Teklife göre, izin belgesi bazı hallerde iptal edilecek. Buna göre, izin belgesi sahibinin izin belgesinin iptalini talep etmesi, turizm amaçlı kiralama faaliyetine son verildiğinin tespit edilmesi, verilecek 30 günlük sürede izin belgesinin devri için turizm amaçlı kiralama yapılan konutun yeni kiraya vereni tarafından başvuru yapılmaması veya izin belgesi sahibi değişikliğinin uygun görülmesine rağmen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, turizm amaçlı kiralama yapılan konutun, kamu düzeni, kamu güvenliği ve genel ahlaka aykırı olarak kullanıldığının, yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından bildirilmesi hallerinde izin belgesi iptal edilecek.

İzin belgesi iptal edilen konutların kullanıcılarının hakları, sözleşme süresi sonuna kadar devam edecek.

Bakanlık turizm amaçlı kiralamalarda denetim yapma yetkisine sahip olacak, gerek görülmesi durumunda denetim yetkisini valilik vasıtasıyla da kullanabilecek. Düzenlemenin uygulanması sırasında doğacak tereddütleri ve uygulamaya ilişkin aksaklıkları gidermeye, uygulama birliğini sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmaya, usul ve esasları belirlemeye Bakanlık yetkili olacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte turizm amaçlı kiralama faaliyetinde bulunanlar tarafından ilgili maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde izin belgesi almak üzere Bakanlığa başvurulması zorunlu olacak. İzin belgesi düzenlenmesi işlemleri, başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde sonuçlandırılacak. Başvurusu kabul edilmeyenler, faaliyette bulunamayacak ancak bu konutların kullanıcılarının hakları sözleşme süresi sonuna kadar devam edecek. Bu düzenleme, 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesine yönelik değişiklikler

Teklifle, Kültür ve Turizm Bakanlığına ayrılan döner sermaye tutarı, 300 milyon liradan 1 milyar 500 milyon liraya, Cumhurbaşkanı tarafından artırılabilecek miktar ise 700 milyon liradan 2 milyar liraya çıkarılıyor.

Döner sermayenin kullanım alanı genişletilerek, Döner Sermaye İşletmesi Merkezi Müdürlüğünün sermayeyi kullanım alanına Turizmi Teşvik Kanunu kapsamındaki atık su arıtma tesisi, katı atık bertaraf tesisi gibi altyapı tesisleri yapmak veya yaptırmak da dahil ediliyor.

Kart, belge ve plaket, kokart gelirleri ve benzeri her çeşit gelirler, atık su arıtma tesisi, katı atık bertaraf tesisi gibi altyapı tesislerinden elde edilen her türlü ücret, bu tesislerin işletme ve kira gelirleri ile diğer tesislerden elde edilen ücret ve gelirler de döner sermayenin gelir kaynakları arasında yer alacak.

Teklifle yetki alanı genişletilen Döner Sermaye İşletmesi, Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında Bakanlığın görev alanına giren atık su arıtma tesisi, katı atık bertaraf tesislerini işletebilecek ve işlettirebilecek.

Teklifle, tahsisli kamu taşınmazları üzerinde yer alan tesislerin yanı sıra Bakanlıktan turizm yatırım veya işletmesi belgeli diğer konaklama tesislerinde görev yapan personelin, nitelikli konaklama ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor. Buna göre, personel lojmanı alanı tahsisi için taşınmazın Kültür ve Turizm Bakanlığından tahsisli olması koşulu kaldırılarak, Bakanlıktan turizm belgeli konaklama tesisi olması şartı getiriliyor.

Yetkili idare tarafından iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilen konaklama işletmelerinin Bakanlıktan turizm işletmesi belgesi alma süreleri, bu ruhsatı aldıkları tarihten itibaren 1 yıldan 6 aya düşürülecek. İş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilen işletmelere yetkili idarece yeniden iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmesi için tesisin belge alma koşullarını sağladığına dair Bakanlıktan alınan uygun görüş yazısının, yetkili idareye ibrazı zorunlu olacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenecek.

Teklife göre, turizm sektörünün tek elden bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilmesi ve konaklama tesislerinde standart birliğinin sağlanması için milli parklar ile tabiat parklarının konaklama içeren tesis gerçekleştirilmesi amacıyla tahsis yapma yetkisi Kültür ve Turizm Bakanlığına verilecek.

Sadece çadır ve karavan içeren kamp alanları yapılması ve işletilmesi amacıyla ilgili kurum tarafından kiralama yapılabilecek. Bu şekilde kiralanan taşınmazların tahsis amacı ve kullanım şekli değiştirilemeyecek.

Bakanlıktan belgeli diğer tesisler için, personel lojman alanları 49 yıla kadar süreyle ilanlı olarak sosyal ve teknik altyapı hizmetlerine katılım payı alınması şartıyla tahsis edilebilecek.

Herhangi bir sebeple tahsisi sona eren personel lojman alanları üzerindeki irtifak hakkı Bakanlığın talebi üzerine resen tapudan terkin edilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığınca konaklama ve kış turizm merkezlerindeki günübirlik ile mekanik tesis hattı amaçlı yapılan kiralama sözleşmeleri ile ön izin ve kesin izin verilen, bu izne bağlı olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen yatırımcı ve işletmecilerin sözleşmeleri için başvuru süresi 30 Nisan 2024 tarihine kadar uzatılacak. Böylece süresi içerisinde başvuruda bulunamayan yatırımcıların yeniden başvuruda bulunması imkanı getirilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığınca, üzerinde konaklama tesisi yapılması amacıyla ihalesi yapılmış veya sözleşmeye bağlanmış yerler hakkında, sözleşme süresi boyunca ilgili mevzuat hükümleri uygulanacak. Bu kapsamda verilen izinler ve yapılan kiralamalar uyarınca Tarım ve Orman Bakanlığı döner sermayesine gelir kaydedilen bedellerin tahsiline döner sermaye tarafından devam edilecek.

Bu yerlerin sözleşme süresi sonunda Bakanlıkça yeniden tahsis edilmesi durumunda da bedeller Tarım ve Orman Bakanlığı döner sermayesi tarafından tahsil edilecek.

6 ay içinde turizm işletmesi belgesi alamayanlar faaliyette bulunamayacak

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmiş olan ve turizm işletmesi belgesi bulunmayan ancak ruhsat tarihinden itibaren henüz bir yıllık turizm işletme belgesi alınma süresi dolmamış olan konaklama işletmelerinin, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde Bakanlığa başvurmaları, 6 ay içerisinde de turizm işletmesi belgesi alması zorunlu olacak.

Üç ay içerisinde başvuruda bulunmayan veya altı ay içinde turizm işletmesi belgesi alamayan konaklama işletmeleri faaliyette bulunamayacak. Bu işletmelerin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı Bakanlıkça yapılan bildirim üzerine yetkili idare tarafından bir ay içinde iptal edilecek ve faaliyetlerine son verilecek.

Teklifle, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alma yükümlülüğü getirilenler hariç olmak üzere turizm amaçlı kiralama izin belgesi verilen konutlarda iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alınmayacağı hüküm altına alınıyor.

Kapadokya Alan İdaresinin Gelirleri, AYM kararına göre düzenleniyor

Kapadokya Alanı Hakkında Kanun'da Anayasa Mahkemesinin (AYM) kararına uygun olarak düzenleme yapılan teklifte, idareye aktarılacak gelirler şöyle sıralanıyor:

"Genel bütçeden yapılacak hazine yardımları, idareye kiralanan taşınmazlar ile idarenin mülkiyetindeki taşınmazların kiralanmasından, işletilmesinden ve işlettirilmesinden elde edilen gelirler, marka ve patent gelirleri, Kapadokya Alanı'nda İdareye yapılacak başvurular ve idarece sunulacak hizmetler karşılığı alınacak ücretler, Kapadokya Alanı'ndaki işletme ve faaliyet gelirleri, her türlü tanıtım, basım ve yayın gelirleri, fikri mülkiyet haklarından kaynaklı gelirler, yurt içinden ve yurt dışından sağlanacak yardım, bağışlar ile sponsorluk gelirleri, idare gelirlerinin değerlendirilmesinden elde edilen gelirler."

Kapadokya Alanı'nın korunmasına yönelik tedbirlere aykırı davranılmasına yeni cezalar

Teklifle, Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda Kapadokya Alanı'nın tarihi ve kültürel değerleri ile jeolojik/jeomorfolojik dokusunun ve doğal kaynak değerlerinin korunmasına ve yaşatılmasına yönelik alınan tedbirlere aykırı davranılması halinde uygulanacak idari para cezalarının kapsamı belirleniyor.

Buna göre, Kapadokya Alanı'nda izinsiz yeni yapı yapılması durumunda 304 bin liradan 608 bin liraya kadar; izinsiz kaya oyma mekan yapılması durumunda 608 bin lira; yapı sahibinin belirlenen süre içerisinde yapısını ruhsata uygun hale getirmemesi durumunda 380 bin lira ile 608 bin lira arasında; peribacalarına izinsiz müdahaleler yapılması durumunda 608 bin lira; doğal dokuyu bozacak şekilde izinsiz taş, toprak, kum alınması durumunda 152 bin liradan 608 bin liraya kadar, birinci ve ikinci derece arkeolojik ve doğal sit alanlarında izinsiz yeni tarımsal alanların açılması durumunda 304 bin lira, su kuyusu, foseptik, su deposu, Ipg deposu, enerji sistemleri uygulamalarının izinsiz yapılması durumunda 152 bin liradan 304 bin liraya kadar; gelir karşılığı yapılan izinsiz çekimler veya izinsiz materyal ile yapılan çekimlerde 16 bin lira, izinsiz etkinlik, festival, organizasyon faaliyetleri yapılması durumunda 16 bin lira idari para cezası verilecek.

Kapadokya Alan Başkanlığına kamulaştırma işlemlerini yapma yetkisi

AYM kararı doğrultusunda Kapadokya Alan Başkanlığına, Kapadokya Alanı'ndaki korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile sit alanlarının tespitini yapma ve ihtiyaç duyulması halinde kamulaştırma işlemlerini yapma yetkisi veriliyor.

Teklifte, Anayasa Mahkemesinin kararına uygun olarak Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulunun, Danışma Kurulunun, İcra Kurulunun görev ve yetkileri ile çalışma usulleri ve Ajansın Genel Müdürünün görev ve yetkileri de düzenleniyor.

Teklifle, Türkiye'ye yönelik tanıtım faaliyetleri kapsamında Türkiye algısının tüm dünyada güçlü bir şekilde yönetilmesi ve dünyadaki turizm arzının ve seyahat hareketlerinin ülkeye yönelmesini sağlamak amacıyla, işletmelerle eşitlik ve rekabet ilkeleri, taşıdığı turizm potansiyeli, ülke imajı ve tanıtımına sağlayacağı katkı dikkate alınarak ortak projeler geliştirmesi ve bu projelere destek sağlamasına imkan sağlanıyor.

Buna göre, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerin finansmanında kullanılmak üzere, turizm amaçlı kiralama izin belgesi düzenlenen yerlerden 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren binde yedi buçuk oranında turizm payı alınacak.

Teklifle, bağımsız denetime tabi tutulmasının yanı sıra Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının mali rapor ve tablolarının kontrol sistemleri, yöntem ve süreçleri ile birlikte Sayıştay denetimine tabi tutulmasına yönelik düzenleme de yapılıyor.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının personel ve hizmet alımına ilişkin düzenlemeler

Teklife göre, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının, kanunda belirtilen görevlerine ilişkin mal ve hizmet alımları Kamu İhale Kanunu'na tabi olmayacak. Bu istisna, ceza ve ihalelere katılmaktan yasaklama hükümleri ile Ajansın kanunda belirtilen faaliyetleri içinde olmayan, idari ihtiyaçları ile ilgili mal ve hizmet alımlarını kapsamayacak.

Ajansın düzenleme kapsamında gerçekleştireceği mal ve hizmet alımları, saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlilik, gizlilik, fırsat eşitliği, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerine uyularak gerçekleştirilecek. Buna ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Ajansta, kamu kurum ve kuruluşlarına personel istihdam edilmesine dair mevzuat hükümlerine tabi olunmaksızın belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde İş Kanunu'na tabi personel istihdam edilecek.

Çalıştırılacak personel sayısı 200 kişi olacak. Cumhurbaşkanı bu sayıyı dört katına kadar artırabilecek.

Ajansta istihdam edilecek personele ödenecek ücret ve varsa diğer mali hakları görev yapılan unvan, eğitim, tecrübe, dil bilgisi, alanında uzmanlığı esas alınarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek.

Ajansın yıllık personel giderleri toplamı, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin yüzde 10'unu aşamayacak. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılığına yapılacak atamalar haricinde Ajansta boş bulunan pozisyonlara atanabilmek için Ajans tarafından yapılacak ya da yükseköğretim kurumlarına yaptırılacak yazılı ve/veya sözlü sınavda başarılı olmak şartı getirilecek.

Sınav, Ajansın görev alanına ilişkin konular ile alım yapılacak pozisyonun gerektirdiği niteliklere ilişkin olarak belirlenen konulardan yapılacak. 

SİYASET, 13 Ekim 2023 10:03

Yorumlar (0)

Kalan karakter : 450
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Gazze’deki katliama dikkat çeken ‘Sığınak’a uluslararası festivallerde ödül üzerine ödül

Gazze’deki katliama dikkat çeken ‘Sığınak’a uluslararası festivallerde ödül üzerine ödül

Depremde iç mekan yerleşimi de binanın sağlamlığı kadar hayati önem taşıyor!

Depremde iç mekan yerleşimi de binanın sağlamlığı kadar hayati önem taşıyor!

'Hatırlarsanız Mahremiyet Demiştik' bu kez gerçek bir mezatta!

'Hatırlarsanız Mahremiyet Demiştik' bu kez gerçek bir mezatta!

Tutkulu bir düş hikayesi: Hardlove

Tutkulu bir düş hikayesi: Hardlove

Özel'den "Türk tarihi sandıkta yazılmamıştır" diyen Bahçeli'ye: Herhalde sürçülisandır

Özel'den "Türk tarihi sandıkta yazılmamıştır" diyen Bahçeli'ye: Herhalde sürçülisandır

Memuru ve emekliyi enflasyonun altında zam bekliyor

Memuru ve emekliyi enflasyonun altında zam bekliyor

Bahçeli’den Akşener’e çağrı: Ayrışma kararından vazgeçerek partinin başında olmalı

Bahçeli’den Akşener’e çağrı: Ayrışma kararından vazgeçerek partinin başında olmalı

Kılıçdaroğlu'ndan Uğur Dündar'a çok sert mektup: Bu sefer olmaz!

Kılıçdaroğlu'ndan Uğur Dündar'a çok sert mektup: Bu sefer olmaz!

Kılıçdaroğlu: Adaleti öldürürseniz devlet ölür!

Kılıçdaroğlu: Adaleti öldürürseniz devlet ölür!

Akşener'den sürpriz karar! Tarih yazacaktı tarih oldu

Akşener'den sürpriz karar! Tarih yazacaktı tarih oldu

CHP'den Hatay iddiası:  3 bin 389 ölü seçmen oy kullandı

CHP'den Hatay iddiası: 3 bin 389 ölü seçmen oy kullandı

Kılıçdaroğlu: 6’lı masadaki ilişkiler CHP’nin oyunun artmasında etkili oldu

Kılıçdaroğlu: 6’lı masadaki ilişkiler CHP’nin oyunun artmasında etkili oldu

"Dünyadaki güzel olan her şey Güneş'ten gelir, iyi olan her şey insandan gelir."

"Dünyadaki güzel olan her şey Güneş'ten gelir, iyi olan her şey insandan gelir."

Eyüp Aksu: Kimseyi desteklemedik, siyasete girmedik

Eyüp Aksu: Kimseyi desteklemedik, siyasete girmedik

DEM direndi, mazbata Zeydan'a verilecek

DEM direndi, mazbata Zeydan'a verilecek

YSK, Van itirazını gündemine aldı

YSK, Van itirazını gündemine aldı

TÜİK ve ENAG arasında yine uçurum çıktı

TÜİK ve ENAG arasında yine uçurum çıktı

Van’da Abdullah Zeydan kararını protesto eden vatandaşlara polis müdahalesi

Van’da Abdullah Zeydan kararını protesto eden vatandaşlara polis müdahalesi

Van'da mazbata AKP'li adaya verilecek!

Van'da mazbata AKP'li adaya verilecek!

Özgür Özel'den 'Van' açıklaması

Özgür Özel'den 'Van' açıklaması

İstanbul'da gece kulübünde yangın faciası: 29 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da gece kulübünde yangın faciası: 29 kişi hayatını kaybetti

Özgür Özel, en kızgın olduğu CHP'liyi açıkladı

Özgür Özel, en kızgın olduğu CHP'liyi açıkladı

Hakan Bayrakçı'nın anketinde İmamoğlu fark attı

Hakan Bayrakçı'nın anketinde İmamoğlu fark attı

Fatih Erbakan, İBB adayını çekmek için 3 şartını açıkladı

Fatih Erbakan, İBB adayını çekmek için 3 şartını açıkladı

Erdoğan: Sıkıntıların farkındayız, Mehmet Şimşek'e itimadımız tam

Erdoğan: Sıkıntıların farkındayız, Mehmet Şimşek'e itimadımız tam

Özgür Özel: Son kez uyarıyorum!

Özgür Özel: Son kez uyarıyorum!

Kılıçdaroğlu'ndan malum pankartlar için açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan malum pankartlar için açıklama

Özgür Özel: Bakanların İstanbul'da ne işi var

Özgür Özel: Bakanların İstanbul'da ne işi var

Hrant Dink cinayeti davasında ara karar

Hrant Dink cinayeti davasında ara karar

TFF, tartışma yaratan hakem toplantısının tamamını yayımladı!

TFF, tartışma yaratan hakem toplantısının tamamını yayımladı!

Cübbeli Ahmet hastaneye kaldırıldı

Cübbeli Ahmet hastaneye kaldırıldı

Sancaktepe’de CHP aleyhine sahte bildiri ve gazete dağıtıldı

Sancaktepe’de CHP aleyhine sahte bildiri ve gazete dağıtıldı

Defne ve Samandağ'da solun zaferi yakın

Defne ve Samandağ'da solun zaferi yakın

Gökhan Yüksel’den İstanbul Ahbaz Kültür Derneği’ne ziyaret

Gökhan Yüksel’den İstanbul Ahbaz Kültür Derneği’ne ziyaret

Cem Vakfı'nda nöbet değişimi yapıldı

Cem Vakfı'nda nöbet değişimi yapıldı

Erkan Baş:  Solcuların birbiriyle tartışması dünyanın en gereksiz işi

Erkan Baş: Solcuların birbiriyle tartışması dünyanın en gereksiz işi

Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı

Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı

Moskova saldırısında Türkiye bağlantısı

Moskova saldırısında Türkiye bağlantısı

AKP'ye oy veren emekliden Erdoğan'a: Ben senin için arkadaşlarımla kötü oldum

AKP'ye oy veren emekliden Erdoğan'a: Ben senin için arkadaşlarımla kötü oldum

Moskova'da IŞİD saldırısı: Ölü sayısı artıyor, 11 kişi tutuklandı

Moskova'da IŞİD saldırısı: Ölü sayısı artıyor, 11 kişi tutuklandı